LỊCH THI LẦN 2 - KHOA CNTT
TUẦN 19 - 20
       
LỚP HỌC PHẦN THỜI GIAN THI LẦN 2 PHÒNG THI
CĐN QTM 22AB
CĐN SCMT 22
TACN Tuần 19 - T7 (06/01/24) - 13h00 F7.14
CĐ TH 22ABCDE PPLT HĐT Tuần 19 - T7 (06/01/24) - 13h00 F7.16/F6.16
CĐ TH 21WEBCD Kiểm thử PM Tuần 19 - T7 (06/01/24) - 13h00 F5.14
CĐ TH 21MMTAB QLHT web & mail server Tuần 19 - T7 (06/01/24) - 13h00 F6.14
CĐ TH 21DĐ CCMT PTPM Tuần 19 - T7 (06/01/24) - 13h00 F5.13
CĐ TH 22ABCDE HQT CSDL Tuần 19 - T7 (06/01/24) - 15h00 F7.14/F6.16
CĐN QTM 22AB HĐH Linux Tuần 19 - T7 (06/01/24) - 15h00 F7.15
CĐN SCMT 22 KTMT Tuần 19 - T7 (06/01/24) - 15h00 F7.16
CĐ TH 21WEBCD LT web ASP.NET Tuần 19 - CN (07/01/24) - 7h00 F7.16
CĐ TH 21MMTAB TK HT mạng Tuần 19 - CN (07/01/24) - 7h00 F7.15
CĐ TH 21DĐ Kiểm thử PM Tuần 19 - CN (07/01/24) - 7h00 F5.1
CĐN SCMT 22 LT nhúng Tuần 19 - CN (07/01/24) - 7h00 F5.2
CĐ TH 21WEBCD CN phần mềm Tuần 19 - CN (07/01/24) - 9h00 F7.16
CĐ TH 21MMTAB BMHTM Cisco Tuần 19 - CN (07/01/24) - 9h00 F7.15
CĐ TH 21DĐ CN phần mềm Tuần 19 - CN (07/01/24) - 9h00 F5.2
CĐN QTM 22AB CTDLGT Tuần 20 - T7 (13/01/24) - 7h00 F7.16
CĐ TH 21WEBCD LT web PHP NC Tuần 20 - T7 (13/01/24) - 7h00 F7.15
CĐ TH 21MMTAB An ninh mạng Tuần 20 - T7 (13/01/24) - 7h00 F7.14
CĐ TH 21DĐ LT di động Tuần 20 - T7 (13/01/24) - 7h00 F6.16
CĐ TH 22ABCDE QTHTM Win Tuần 20 - T7 (13/01/24) - 7h00 F6.14
CĐN QTM 22AB Các DV Mạng Tuần 20 - T7 (13/01/24) - 9h00 F7.16
CĐN SCMT 22 DV mạng Tuần 20 - T7 (13/01/24) - 9h00 F7.15
CĐ TH 21WEBCD CCMT PTPM Tuần 20 - T7 (13/01/24) - 9h00 F7.14
CĐ TH 21MMTAB QTM Linux Tuần 20 - T7 (13/01/24) - 9h00 F6.16
CĐ TH 21DĐ LT nhúng Tuần 20 - T7 (13/01/24) - 9h00 F6.14
CĐ TH 22ABCDE LT web PHP CB Tuần 20 - T7 (13/01/24) - 9h00 F6.13
CĐN QTM 22AB HQT CSDL Tuần 20 - T7 (13/01/24) - 13h00 F7.14
CĐ TH 21WEBCD LT front-end Tuần 20 - T7 (13/01/24) - 13h00 F7.15
CĐ TH 21MMTAB LT Python Tuần 20 - T7 (13/01/24) - 13h00 F7.16
CĐ TH 21DĐ CN LT đa nền tảng Tuần 20 - T7 (13/01/24) - 13h00 F6.16

Khoa CNTT ./.