Thông tin chung

Khoa Khoa Điện Tử - Tin Học, tiền thân của khoa Công Nghệ Thông Tin được thành lập vào tháng 8/1998.

Từ 01/01/2020, nhằm phát huy được thế mạnh chuyên môn, quản lý nghiệp vụ có bề sâu, hoạt động hiệu quả và đảm bảo chất lượng đào tạo. Nhà trường sắp xếp, tổ chức lại khoa chuyên ngành và đổi tên Khoa Điện tử - Tin học thành Khoa Công nghệ thông tin gồm: Bộ môn Công nghệ Phần mềm; Bộ môn Phần cứng và Mạng máy tính; Trung tâm Tin học; Bộ phận Quản lý mạng và Phát triển phần mềm.

Cơ sở vật chất: 12 phòng thực hành CNTT.

 

Chức năng và nhiệm vụ

Đào tạo 3 ngành, nghề: Cao đẳng Công nghệ thông tin; Cao đẳng Quản trị Mạng máy tính; Cao đẳng Sửa chữa Lắp ráp máy tính.

- Giảng dạy các học phần Tin học cho sinh viên các ngành, nghề khác của Trường.

- Đảm bảo công tác an ninh, quản trị cơ sở dữ liệu và hệ thống mạng trong Trường.

- Phụ trách xây dựng các hệ thống phần mềm quản lý cho các đơn vị trong Trường.

- Đẩy mạnh công tác kết nối doanh nghiệp và hợp tác đào tạo;

 

Cơ cấu tổ chức

Hiện tại, Khoa CNTT có 30 GV với 1 tiến sĩ, 2 NCS, 21 thạc sĩ và 6 cử nhân/kỹ sư. Khoa bao gồm 1 trưởng khoa, 1 phó trưởng khoa, 5 trưởng phó trưởng bộ môn, có nhiệm vụ quản lý, điều hành các công việc của Khoa, bộ môn và trung tâm:

- Bộ môn Công nghệ phần mềm;

- Bộ môn Phần cứng và mạng máy tính;

- Trung tâm Tin học;

- Bộ phận Mạng và Phát triển phần mềm

 

Khoa CNTT ./.