Khoa Công nghệ thông tin xin thông báo thời khoá biểu học kỳ phụ cho các lớp sau:

  • Kiểm thử phần mềm (tải)

Lưu ý:

1. Các bước đăng ký:

Bước 1: Sinh viên theo dõi lịch học trên website Khoa/Bộ môn.
Bước 2: Sau khi có lịch học, sinh viên đăng ký trên phần mềm “HỌC KỲ PHỤ” tại máy tính Phòng Đào tạo.
Bước 3: Đóng kinh phí tại Phòng Tài chính – Kế toán.
Bước 4: Đi học theo lịch của Khoa/Bộ môn công bố.

2. Thời gian đóng kinh phí:

Từ ngày Khoa/Bộ môn công bố lịch học đến trước khi lớp học bắt đầu.

*Lưu ý: Đối với những môn sinh viên đăng ký, đóng kinh phí không đủ số lượng từ 20 trở lên thì sẽ huỷ lớp học kỳ phụ đó, sinh viên liên hệ Bàn số 3 Phòng Đào tạo để được hướng dẫn thủ tục hoàn kinh phí.