BIỂU MẪU

 

Viết báo cáo đề tài ĐATN (file hướng dẫn viết báo cáo: https://tinyurl.com/hdbcdatn2023)

  • Sinh viên thực hiện báo cáo có cấu trúc như hướng dẫn mẫu (tải)
  • Nội dung: rõ ràng, mạch lạc, khoa học
  • Báo cáo khi in nộp phải gồm có:
    • Phiếu đăng ký đề tài (đóng vào quyển báo cáo)
    • Nhận xét và ý kiến của GVHD (có chữ ký) đồng ý được báo cáo đề tài với GVPB
    • Nhận xét và ý kiến của GVPB (có chữ ký) đồng ý được báo cáo đề tài trước Hội đồng bảo vệ đề tài ĐATN

Các thông tin về thực tập của sinh viên: