Thông tin về đồ án tốt nghiệp TCTH15

Bộ môn Tin học xin thông báo đến các bạn học sinh năm cuối Trung Cấp Tin Học 15 về các hướng thực hiện đề tài  đồ án tốt nghiệp.

DANH SÁCH CÁC HƯỚNG ĐATN CỦA CÁC GV BỘ MÔN TIN HỌC

Untitled

Bộ môn Tin học ./.