Thông tin về đồ án tốt nghiệp CĐTH14

Bộ môn Tin học xin thông báo đến các bạn sinh viên năm cuối cao đẳng tin học khoá 14 về các hướng thực hiện đề tài  đồ án tốt nghiệp. Các bạn sinh viên nên chọn các giáo viên gần đủ nhóm hoặc chưa đủ nhóm để liên hệ thực hiện đề tài.

CHÚ Ý: Sinh viên tiếp tục liên hệ với Thầy / Cô để làm đồ án tốt nghiệp từ nay cho đến ngày 28.05.2017

DANH SÁCH CÁC HƯỚNG ĐATN CỦA CÁC GV BỘ MÔN TIN HỌC

Untitled-112

Bộ Môn Tin Học