Thông tin hướng dẫn việc kết thúc thực tập tốt nghiệp CĐNQTM15 và CĐN SCLRMT15

BMTH gửi đến các bạn sinh viên CĐN QTM15 và CĐN SCLRMT15 một số biểu mẫu cần thiết trong báo cáo đồ án thực tập tốt nghiệp (click vào từng mục để download):
a. Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp (Trong quyển báo cáo, ở trang nhận xét của Công ty thực tập, cần có mộc của công ty).

b. Phiếu chấm điểm thực tập (Sinh viên in ra và nộp cho doanh nghiệp, sau đó doanh nghiệp đóng mộc và chấm điểm thực tập).

b1. Mẫu hướng dẫn điền phiếu chấm điểm thực tập.

c. Phiếu khảo sát ý kiến của doanh nghiệp về sinh viên (Sinh viên in ra và nộp cho doanh nghiệp, sau đó doanh nghiệp điền vào phiếu khảo sát và đóng mộc)

d. Link google sheet online để cập nhật thông tin công ty, người hướng dẫn (sẽ post riêng ở group của từng lớp trước ngày 23.04.2018).

Lưu ý:

1. Lớp trưởng lập danh sách các công ty có sinh viên thực tập và gửi về  email: dtdinh@caothang.edu.vn trước ngày 25.04.2018 để BM tổng hợp và phát giấy kết thúc thực tập tốt nghiệp vào 10h sáng thứ sáu, 27.04.2018 (mỗi công ty chỉ có 1 giấy kết thúc, các sinh viên thực tập chung công ty cử đại diện đến nhận).

2. Thời gian nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp: 10h – 10h30 ngày thứ Hai, 21.05.2018 đối với SV CĐN QTM 15AB và 10h – 10h30 ngày thứ Hai, 04.06.2018 đối với SV CĐN SCLRMT 15AB.

3. Thời gian chấm vấn đáp thực tập tốt nghiệp: 10h30 – 12h00 ngày thứ Hai, 21.05.2018 đối với SV CĐN QTM 15AB  và 10h30 – 12h00 ngày thứ Hai, 04.06.2018 đối với SV CĐN SCLRMT 15AB.

Sinh viên nộp quyển báo cáo và chấm vấn đáp trực tiếp với Thầy Đính, Thầy Khanh.

5. Hạn chót điền vào link “d –  cập nhật thông tin công ty, người hướng dẫn“: 23:59pm ngày thứ bảy, 27.04.2017.

6. Quyển báo cáo thực tập có thể làm chung theo nhóm (với trường hợp thực tập chung tại 1 công ty), tối đa 5 sinh viên/quyểnRiêng phần nội dung công việc thực tập tại công ty (hay nhật ký thực tập) thì phải trình bày riêng.

7. Phiếu chấm điểm thực tập và phiếu khảo sát doanh nghiệp được đính kèm vào quyển báo cáo thực tập tốt nghiệp.

8. Mộc tròn của công ty PHẢI được đóng ở 2 chỗ: Phiếu chấm điểm thực tập và trong quyển báo cáo đồ án tốt nghiệp – ở trang “Nhận xét của công ty thực tập”.

9. Với các trường hợp thực tập trễ (do tìm cty trễ hay đổi cty thực tập…): số lượng tuần thực tập phải bảo đảm >=8 và có thể kết thúc trễ so với quy định, nhưng tại thời điểm chấm điểm, cần có mộc công ty trong quyển báo cáo.

Bộ Môn Tin Học