[THÔNG BÁO] THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGÀNH KHOÁ 16

BM. Tin học gửi đến các bạn:
1. File để đăng ký làm ĐATN:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10RKT-tNSCi2WzIDN88V3bFU6UwqC5WLA8N6lNiQA4vM/edit?usp=sharing
2. File Danh Sách Giáo viên hướng dẫn:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/133w2UJ-HJDQ6ph8akW66B9HGcyPCiVdC9LQm0SkyYwU/edit?usp=sharing
3. File Danh Sách Đề tài có sẵn:
https://drive.google.com/drive/folders/1fc0CV-DoFWrCoMtzdVv5aRCmVGzjCXuh?usp=sharing

Một số thông tin:
1. Thời gian liên hệ làm ĐATN: 23.04.2019 – 08.05.2019 – Quá thời hạn trên, nếu nhóm SV vẫn chưa tìm được ĐATN thì nhóm sẽ được BM sẽ phân công cho giáo viên còn ít nhóm hướng dẫn.

Sinh viên cần vào File số 1 ở trên để CHỈNH SỬA, cập nhật thông tin về nhóm: thêm số điện thoại liên hệ, thêm đủ MSSV – Họ và Tên, ghi chú …. để tìm và lập nhóm làm ĐATN hiệu quả, cũng như làm thông tin cho giáo viên hướng dẫn / Bộ môn liên lạc khi cần thiết.
Lưu ý: File sẽ tắt chức năng chỉnh sửa vào hết ngày 08.05.2019.

Sinh viên liên hệ với GVHD thông qua email ở file số 2, trong trường hợp giáo viên public số điện thoại, có thể gọi điện trực tiếp cho hiệu quả (File số 2 sẽ được giáo viên cập nhật thường xuyên cho đến hết ngày 08.05.2019).

2. Danh sách đề tài có sẵn: GVHD nếu có đề tài sẽ upload lên thư mục này để sinh viên tham khảo và đăng ký đề tài – Thư mục số 3 này cũng được giáo viên cập nhật thường xuyên cho đến hết ngày 08.05.2019.

3. Thời gian làm ĐATN chính thức: 03.06.2019 – 29.06.2019 (tuần 40-43).

4. Mỗi giáo viên hướng dẫn tối thiểu 4 nhóm sinh viên, tối đa là 10 nhóm sinh viên..

5. Số lượng sinh viên trong 1 nhóm: từ 2 -3 sinh viên, với các đề tài lớn, có thể cho 2 nhóm sinh viên cùng thực hiện.

5.1. Các nhóm 3 sinh viên: Yêu cầu thực hiện các đề tài với quy mô lớn hơn, sẽ được bộ môn xét duyệt khi làm phiếu đăng ký Đề Tài Tốt Nghiệp vào tuần 39.

5.2. Rất hạn chế việc đăng ký nhóm 1 sinh viên: GVHD cần xin phép thầy Trưởng Khoa để đăng ký nhóm 1 sinh viên thực hiện ĐATN.

Bộ môn Tin học ./.