[THÔNG BÁO] CỘT MỐC THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CĐTH14 (CẬP NHẬT)

Nhằm thông tin đến các bạn sinh viên CĐTH khoá 14 và giáo viên hướng dẫn (GVHD) về thời gian thực hiện và các mốc thời gian cần thiết trong quy trình thực hiện đồ án tốt nghiệp, bộ môn Tin học xin thông báo về các mốc thời gian sau:

  • 23h00, thứ Bảy (27.05.2017): Giáo viên hướng dẫn gửi file mềm bản đăng kí đồ án tốt nghiệp về cho bộ môn.
Bộ môn sẽ dựa trên bảng đăng kí này để duyệt từng đề tài. Với những đề tài được đánh giá chưa đạt sẽ được yêu cầu chỉnh sửa.
  • Từ thứ Hai (29.05.2017) đến 23h00 ngày thứ Bảy (03.06.2017): Giáo viên hướng dẫn gửi file mềm chi tiết kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp – theo mẫu sẽ được cung cấp sau, sau đó bộ môn duyệt.
  • Từ thứ Hai (05.06.2017) đến hết ngày thứ Bảy (10.06.2017): Giáo viên hướng dẫn gửi file cứng bản đăng kí đồ án tốt nghiệp có chữ kí của GVHD cho bộ môn.

File: Mẫu đăng ký đồ án tốt nghiệp CĐTH 14

Bộ môn Tin học ./.