Dựa trên cơ sở sứ mệnh của Trường CĐKT Cao Thắng, Bộ Môn Tin Học (BMTH) xác định sứ mệnh của bộ môn trong lĩnh vực Công nghệ thông tin như sau:
  • Đào tạo cao đẳng, cao đẳng nghề và trung cấp chuyên nghiệp, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.  
  • Tạo ra những sản phẩm tinh hoa trong lĩnh vực CNTT, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong nước và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế.
Về kế hoạch chiến lược, BMTH cũng định hướng phát triển cho đến năm 2020:
  • Đến năm 2020, BMTH trở thành đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học về công nghệ thông tin mạnh với chất lượng cao trong khối trường Cao Đẳng, có vai trò nòng cốt trong đào tạo, nghiên cứu, và chuyển giao các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu về công nghệ thông tin của trường CĐKT Cao Thắng.