NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Các mục tiêu chương trình (Objectives)

Sau khi làm việc từ 2-3 năm trong chuyên ngành phù hợp với chuyên môn đào tạo, Sinh viên đã tốt nghiệp từ ngành Công nghệ thông tin có khả năng:

1) Là thành viên chủ chốt trong nhóm: phân tích, thiết kế, triển khai và quản trị hệ thống mạng của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

2) Là thành viên chủ chốt trong nhóm: thiết kế, xây dựng và triển khai các dự án phát triển phần mềm.

3) Là thành viên chính trong hoạt động tư vấn kỹ thuật, tư vấn giải pháp tin học hóa trong cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

4

Các chuẩn đầu ra (Outcomes)

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Công Nghệ Thông Tin sinh viên sẽ làm được:

1) Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, tuân thủ và tôn trọng chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp, chịu trách nhiệm với công việc của cá nhân (h của ABET).

2) Chọn lựa, áp dụng các kiến thức đại cương và kiến thức cơ sở của ngành đào tạo để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong công nghệ thông tin (b của ABET).

3) Có ý thức học tập và tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của công việc. Dễ dàng tiếp cận công nghệ mới đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội và tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn (g của ABET).

4) Áp dụng một cách hiệu quả các kỹ năng mềm trong công việc như: kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, trình bày vấn đề kỹ thuật, viết báo cáo, tổ chức nơi làm việc, kỹ năng giải quyết vấn đề (d, f và i của ABET).

5) Đọc và hiểu tốt các tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Anh liên quan đến chuyên ngành công nghệ thông tin.

6) Sử dụng thành thạo ít nhất hai ngôn ngữ lập trình (C++/ C#/ PHP/ Java), ít nhất một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến (SQL Server, MySQL).

7) Lắp ráp, cài đặt các phần mềm và xử lý các sự cố thường gặp của máy tính.

do-an-tot-nghie-cd-tin-hoc-13-1

Sinh viên ngành Công Nghệ Thông Tin trình bày đồ án tốt nghiệp cuối khoá

Chuyên ngành Công nghệ phần mềm:

8) Phân tích và kiểm thử trong các dự án phần mềm.

9) Áp dụng thành thạo các quy trình xây dựng phần mềm.

10) Thiết kế, xây dựng và triển khai các phần mềm ứng dụng cho các cơ quan, trường học và doanh nghiệp.

10

Sinh viên tham quan doanh nghiệp

Chuyên ngành Mạng máy tính:

11) Áp dụng các công nghệ mạng trong việc triển khai, xây dựng hệ thống mạng.

12) Tư vấn về giải pháp kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực tin học cho các cơ quan, trường học và doanh nghiệp.

13) Phân tích các yêu cầu trên thực tế để thiết kế, vận hành và bảo trì hệ thống mạng máy tính cho các cơ quan, trường học và doanh nghiệp.

banner-41

Objectives

After working for 2-3 years in fields accordant with the training, graduated students are capable of:

1) Being a key person in analyzing, designing, deploying, and administrating the networking system in offices, organizations and businesses.

2) Being a key person in designing, developing, and deploying software projects.

3) Being a main member in technical consulting and computerization solution consulting for offices, organizations, and businesses.

tin-hoc

Outcomes

After graduating, students are capable of:

1) Having appropriate professional motivations, adhering to and respecting standards and professional morality as well as professional responsibility. (ABET – h)

2) Selecting and applying the general knowledge and specialized knowledge from training to solve actual problems in information technology. (ABET – b)

3) Having the awareness of learning and self-training to enhance the qualification to meet all the requirements of job. Having the ability to meet the society development demands and apply the university transition courses. (ABET – g)

4) Applying efficiently soft skills such as: communication skills, teamwork, technical presentation, report writing, workplace organizing, problem solving. (ABET – d, f, i)

5) Reading and comprehending English documents related to information technology.

6) Using proficiently at least two programming languages (C++/ C#/ PHP/ Java), at least one common database management system (SQL Server, MySQL).

7) Assembling computers, installing software, and solving common computer problems.

8

Software Engineering Specialization:

8) Analyzing and testing software projects.

9) Using proficiently software development processes.

10) Designing, developing and deploying software for offices, schools, and businesses.

Computer Networking Specialization:

11) Applying networking technologies to deploying and building networking systems.

12) Consulting of technology and technical solution for offices, schools, and businesses.

13) Analyzing actual requirements to design, operate, and maintain networking systems in offices, schools, and businesses.

NGÀNH CAO ĐẲNG QUẢN TRỊ MẠNG

Các mục tiêu chương trình (Objectives)

Sau khi làm việc từ 2-3 năm trong chuyên ngành phù hợp với chuyên môn đào tạo, Sinh viên đã tốt nghiệp từ ngành Công nghệ thông tin có khả năng:

1) Là nhân viên lành nghề trong công việc: quản trị hệ thống mạng của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

2) Là nhân viên lành nghề trong nhóm: phân tích, thiết kế và triển khai các giải pháp hạ tầng hệ thống mạng.

3) Là nhân viên lành nghề trong hoạt động tư vấn kỹ thuật, tư vấn giải pháp tin học hóa trong cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

quang-canh-thuc-hanh-phong-may-1024x683

Các chuẩn đầu ra (Outcomes)

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Công Nghệ Thông Tin sinh viên sẽ làm được:

1) Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, tuân thủ và tôn trọng chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp, chịu trách nhiệm với công việc của cá nhân (h of ABET).

2) Có ý thức học tập và tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn (g của ABET).

3) Áp dụng một cách hiệu quả các kỹ năng mềm trong công việc như: kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, trình bày vấn đề kỹ thuật, viết báo cáo (d, f và i của ABET).

4) Đọc và hiểu tốt các tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Anh liên quan đến chuyên ngành công nghệ thông tin.

5) Lắp ráp, cài đặt các phần mềm và xử lý các sự cố thường gặp của máy tính.

6) Chẩn đoán sự cố, bảo trì, thay thế các thiết bị phần cứng của hệ thống mạng.

7) Phân tích các yêu cầu thực tế để thiết kế, triển khai, vận hành và bảo trì hệ thống mạng máy tính cho các cơ quan, trường học và doanh nghiệp.

8) Phân tích, thiết kế, triển khai và bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống phần mềm, website, mạng máy tính trong các cơ quan, trường học và doanh nghiệp.

banner-2

Objectives

After working for 2-3 years in fields accordant with the training, graduated students are capable of:

1) Being a skilled personnel in administrating networking systems in offices, organizations, and businesses.

2) Being a skilled personnel in analyzing, designing, and deploying networking infrastructure.

3) Being a skilled personnel in technical consulting and computerization solution consulting for offices, organizations, and businesses.

quan-tri-mang

Outcomes

After graduating, students are capable of:

1) Having appropriate professional motivations, adhering to and respecting standards and professional morality as well as professional responsibility.

2) Having the awareness of learning and self-training to enhance the qualification to meet all the requirements of job. Having the ability to meet the society development demands and apply the university transition courses.

3) Applying efficiently soft skills such as: communication skills, teamwork, technical presentation, report writing.

4) Reading and comprehending English documents related to information technology.

5) Assembling computers, installing software, and solving common computer problems.

6) Diagnosing problems, maintaining, repairing, and replacing networking devices.

7) Analyzing actual requirements to design, deploy, operate, and maintain networking systems in offices, schools, and businesses.

8) Analyzing, designing, deploying, and maintaining databases, software systems, websites, and networking systems in offices, schools, and businesses.

7

NGÀNH CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LẮP RÁP, SỬA CHỮA MÁY TÍNH

Các mục tiêu chương trình (Objectives)

Sau khi làm việc từ 2-3 năm trong chuyên ngành phù hợp với chuyên môn đào tạo, Sinh viên đã tốt nghiệp từ ngành Công nghệ thông tin có khả năng:

1) Là nhân viên lành nghề trong công việc: xây dựng, bảo trì, sửa chữa hệ thống máy tính của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

2) Là nhân viên lành nghề trong hoạt động tư vấn giải pháp kỹ thuật, lựa chọn các thiết bị tin học.

lap-rap-sua-chua-may-tinh

Các chuẩn đầu ra (Outcomes)

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Công Nghệ Thông Tin sinh viên sẽ làm được:

1) Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, tuân thủ và tôn trọng chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp, chịu trách nhiệm với công việc của cá nhân (h of ABET).

2) Có ý thức học tập và tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn (g của ABET).

3) Áp dụng một cách hiệu quả các kỹ năng mềm trong công việc như: kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, trình bày vấn đề kỹ thuật, viết báo cáo (d, f và i của ABET).

4) Đọc và hiểu tốt các tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Anh liên quan đến chuyên ngành công nghệ thông tin.

5) Lắp ráp, cài đặt các phần mềm và xử lý các sự cố thường gặp của máy tính.

6) Chẩn đoán sự cố, bảo trì, sửa chữa và thay thế các thiết bị phần cứng hệ thống máy tính.

7) Phân tích các yêu cầu thực tế để thiết kế, triển khai, vận hành và bảo trì hệ thống máy tính cho các cơ quan, trường học và doanh nghiệp.

banner-3_new

Objectives

After working for 2-3 years in fields accordant with the training, graduated students are capable of:

1) Being a skilled personnel in building, maintaining, repairing computer systems in offices, organizations, and businesses.

2) Being a skilled personnel in technical solution consulting and selecting computer component.

8

Outcomes

After graduating, students are capable of:

1) Having appropriate professional motivations, adhering to and respecting standards and professional morality as well as professional responsibility.

2) Having the awareness of learning and self-training to enhance the qualification to meet all the requirements of job. Having the ability to meet the society development demands and apply the university transition courses.

3) Applying efficiently soft skills such as: communication skills, teamwork, technical presentation, report writing.

4) Reading and comprehending English documents related to information technology.

5) Assembling computers, installing software, and solving common computer problems.

6) Diagnosing problems, maintaining, repairing, and replacing computer hardware.

7) Analyzing actual requirements to design, deploy, operate, and maintain computer systems in offices, schools, and businesses.

 

NGÀNH TRUNG CẤP TIN HỌC

Các mục tiêu chương trình (Objectives)

Sau khi làm việc từ 2-3 năm trong chuyên ngành phù hợp với chuyên môn đào tạo, Sinh viên đã tốt nghiệp từ ngành Công nghệ thông tin có khả năng:

1) Là nhân viên lành nghề trong nhóm: thiết kế, triển khai và quản trị hệ thống mạng của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

2) Là nhân viên lành nghề trong nhóm: thiết kế, xây dựng và triển khai các dự án phát triển phần mềm.

3) Là nhân viên lành nghề trong hoạt động tư vấn kỹ thuật, tư vấn giải pháp tin học hóa trong cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

13442596_599587960199027_3624181118316488423_o

Các chuẩn đầu ra (Outcomes)

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Công Nghệ Thông Tin sinh viên sẽ làm được:

1) Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, tuân thủ và tôn trọng chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp, chịu trách nhiệm với công việc của cá nhân (h of ABET).

2) Có ý thức học tập và tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn (g của ABET).

3) Áp dụng một cách hiệu quả các kỹ năng mềm trong công việc như: kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, trình bày vấn đề kỹ thuật, viết báo cáo (d, f và i của ABET).

4) Đọc và hiểu tốt các tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Anh liên quan đến chuyên ngành công nghệ thông tin.

5) Sử dụng thành thạo ít nhất hai ngôn ngữ lập trình (C++/ C#/ PHP), ít nhất một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến (SQL Server, MySQL).

6) Lắp ráp, cài đặt các phần mềm và xử lý các sự cố thường gặp của máy tính.

7) Sử dụng thành thạo một số phần mềm xử lý đồ họa như Photoshop, CorelDraw

8) Thiết kế, xây dựng và triển khai các phần mềm ứng dụng cho các cơ quan, trường học và doanh nghiệp.

9) Thiết kế, vận hành và bảo trì hệ thống mạng máy tính cho các cơ quan, trường học và doanh nghiệp.

^304376A8B5F5B39DE8B01390AE3994FE72A228562A06398906^pimgpsh_fullsize_distr

Objectives

After working for 2-3 years in fields accordant with the training, graduated students are capable of:

1) Being a skilled personnel in designing, deploying, and administrating networking systems in offices, organizations, and businesses.

2) Being a skilled personnel in designing, developing and deploying software projects.

3) Being a skilled personnel in technical consulting and computerization solution consulting for offices, organizations, and businesses.

abc4

Outcomes

After graduating, students are capable of:

1) Having appropriate professional motivations, adhering to and respecting standards and professional morality as well as professional responsibility.

2) Having the awareness of learning and self-training to enhance the qualification to meet all the requirements of job. Having the ability to meet the society development demands and apply the university transition courses.

3) Applying efficiently soft skills such as: communication skills, teamwork, technical presentation, report writing.

4) Reading and comprehending English documents related to information technology.

5) Using proficiently at least two programming languages (C++/ C#/ PHP/ Java), at least one common database management system (SQL Server, MySQL).

6) Assembling computers, installing software, and solving common computer problems.

7) Using proficiently some graphic processing software such as Photoshop, CorelDraw.

8) Designing, developing and deploying software for offices, schools, and businesses.

9) Designing, operating, and maintaining networking systems in offices, schools, and businesses.

13495492_601975806626909_2131928780700163631_o