Thứ 2
Thầy Nguyễn Vũ Dzũng
09:30 - 11:30
Cô Vũ Yến Ni
13:00 - 15:00
Thứ 3
Thầy Nguyễn Vũ Dzũng
09:30 - 11:30
Cô Vũ Yến Ni
13:00 - 15:00
Thứ 4
Cô Phạm Thị Hồng
09:30 - 11:30
Cô Vũ Yến Ni
13:00 - 15:00
Thứ 5
Thầy Nguyễn Bá Phúc
09:30 - 11:30
Cô Phạm Thị Hồng
13:00 - 15:00
Thứ 6
Thầy Nguyễn Vũ Dzũng
09:30 - 11:30
Thầy Nguyễn Bá Phúc
13:00 - 15:00