ThS. NGUYỄN VŨ DZŨNG Trưởng Khoa ĐTTH
Email: dzungngv@gmail.com

ThS. NGUYỄN BÁ PHÚC Trưởng Bộ môn
Email: nbphuc@yahoo.com

CN. PHẠM THỊ HỒNG Phó trưởng Bộ môn
Email: hong.dtth@gmail.com

ThS. VŨ YẾN NI Phó trưởng Bộ môn
Email: vuyenni@yahoo.com

ThS. DƯƠNG TRỌNG ĐÍNH Phó trưởng Bộ môn
Email: dinhseva@gmail.com

ThS. NGUYỄN VÕ CÔNG KHANH Phó trưởng Bộ môn
Email: nvckhanh@gmail.com

STT Tên Email
1 CN. PHÙ KHẮC ANH phukhacanh@gmail.com
2 ThS. TRẦN THỊ NGỌC CHÂU ttngocchau@gmail.com
3 CN. VŨ ĐÌNH BẢO vubao.edu@gmail.com
4 CN. NGUYỄN ĐỨC CHUẨN ndchuan@gmail.com
5 CN. TRẦN THỊ ĐẶNG dangtranthi67@gmail.com
6 ThS. NGUYỄN ĐỨC DUY iducduy@gmail.com
7 CN. LƯU TUỆ HẢO luutuehao@gmail.com
8 CN. LƯƠNG MINH HUẤN huanluongminh@gmail.com
9 CN. TRẦN QUANG KHẢI tqkhai91@gmail.com
10 ThS. NGUYỄN VÕ CÔNG KHANH nvckhanh@gmail.com
11 ThS. HUỲNH NAM giangdayit@gmail.com
12 ThS. LÊ VIẾT HOÀNG NGUYÊN leviethoang.nguyen@gmail.com
13 CN. TRẦN TRUNG NGUYÊN ttnguyen179@gmail.com
14 CN. DƯƠNG HỮU PHƯỚC huuphuoc29791@gmail.com
15 ThS. TÔN LONG PHƯỚC tonlongphuocvn@yahoo.com
16 ThS. TÔ VŨ SONG PHƯƠNG sphuong888@gmail.com
17 ThS. LÊ QUANG SONG songnt_vns.yahoo.com
18 ThS. NGUYỄN CHÍ THANH thanhngch@yahoo.com
19 CN. NGUYỄN THỊ THANH THUẬN thuanct@gmail.com
20 ThS. LỮ CAO TIẾN caotienqn@yahoo.com
21 ThS. VŨ ĐỨC TOÀN vuductoan123@gmail.com
22 CN. TRẦN ANH TRẠNG trananhtrangvl@gmail.com
23 ThS. PHẠM THỦY TÚ thuytusp@gmail.com
24 CN. TRẦN THANH TUẤN tttuan.vn@gmail.com
25 CN. LÊ HOÀNG VÂN vanle.edu@gmail.com
26 CN. VÕ TRÚC VY trucvy79@yahoo.com
27 CN. LÊ HỮU VINH vinhlh.edu@gmail.com
28 CN. NGUYỄN THỊ NGỌC ntngoc.qa@gmail.com