DANH SÁCH GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TCTH14

Bộ môn Tin Học thông báo đến tất cả các nhóm đang thực hiện đồ án tốt nghiệp các lớp TCTH 14 về danh sách giáo viên trực tiếp phản biện đề tài tốt nghiệp như trong file đính kèm. Đề nghị sinh viên theo dõi nắm thông tin giáo viên và liên hệ trong thời gian sớm nhất.

MỘT SỐ LƯU Ý:

 1. Thời gian phản biện: từ ngày 30/08 đến ngày 08/09/2016 5.
 2. Sinh viên chủ động liên hệ giáo viên phản biện. Phải được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn thì sinh viên mới gặp giáo viên phản biện (có chữ ký xác nhận của giáo viên hướng dẫn). Sau đó sinh viên chỉnh sửa và nộp báo cáo chính thức cho Bộ môn gồm 02 (hai) quyển.
 3. Báo cáo (02 quyển) gồm:
  • Phiếu đăng ký đồ án (có đầy đủ chữ ký, đóng dấu). Một trong 2 quyển báo cáo phải có 1 phiếu đăng ký đồ án có đóng dấu đỏ, quyển còn lại chứa bản photo của phiếu đăng ký đồ án. Phiếu đăng ký đồ án tốt nghiệp nhận tại văn phòng Bộ môn (gặp thầy Hưng) vào 9 giờ 00 ngày 31/08/2016 và 01/09/2016 (lớp trưởng nhận và phát cho lớp) + Nhận xét của giáo viên hướng dẫn và giáo viên phản biện.
  • Nội dung báo cáo đồ án tốt nghiệp (chi tiết xem file mẫu báo cáo đồ án tốt nghiệp).
  • 02 Đĩa CD lưu đồ án tốt nghiệp đính kèm vào 2 quyển báo cáo (chi tiết xem file cấu trúc đĩa CD đồ án tốt nghiệp).
 4. Thời gian nộp Báo cáo đồ án tốt nghiệp: từ 10 giờ 00 đến 12 giờ 00 thứ 5, ngày 08/09/2016. Địa điểm nộp VP Bộ Môn Tin Học (lầu 7) (cán bộ lớp chịu trách nhiệm thu báo cáo).
 5. Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp: 09/09/2016. Chi tiết sẽ thông báo sau.

Danh sách giáo viên phản biện đồ án tốt nghiệp TCTH khoá 14

Bộ môn Tin học ./.