Trang thông tin hội cựu sinh viên bộ môn Tin Học:

facebook: alumniCKIT

website: www.alumniCKIT.vn