1. Nguyễn Vũ Dzũng, “Cloud Computing”, báo cáo khoa học cấp trường CĐKT Cao Thắng, 2010.
  2. Tôn Long Phước,  “Powershell công cụ xây dựng ứng dụng quản trị hệ thống”, báo cáo khoa học cấp trường CĐKT Cao Thắng, 2010.
  3. Vũ Yến Ni, “Tìm hiểu thuật giải Great Deluge”, báo cáo khoa học cấp trường CĐKT Cao Thắng, 2010.