Sau khi ra trường sinh viên có thể tự tin nộp đơn và các công ty doanh nghiệp CNTT hay các vị trí quản trị các hệ thống mạng máy tính, ngoài ra sinh viên có khả năng bảo trì, vận hành và sữa chữa các loại máy tính hiện nay.