Thời gian: 3 năm

Tín chỉ: 140 tín chỉ

  • 30 tín chỉ đại cương
  • 20 tín chỉ thể chất
  • 90 tín chỉ chuyên ngành

Nội dung:

Mục tiêu:

Chuẩn đầu ra:

Số lượng tuyển sinh: 500 sinh viên