[BMTH] THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CĐTH14

Một số biểu mẫu giúp ích cho sinh viên CĐTH14 trong báo cáo đồ án thực tập tốt nghiệp :
a. Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp
b. Phiếu chấm điểm thực tập (Dành cho doanh nghiệp chấm điểm thực tập, có đóng mộc)
c. Phiếu khảo sát doanh nghiệp
d. Link google sheet online để cập nhật thông tin công ty, người hướng dẫn (đã post riêng ở group của từng lớp).

Link a,b,c có tại:
http://cntt.caothang.edu.vn/mau-don-qui-dinh/

Một vài Lưu ý:

1. Thời gian nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp: từ 27.02.2017 đến 11.03.2017 (gia hạn thêm 1 tuần so với dự kiến), sinh viên nộp quyển báo cáo trực tiếp cho giáo viên hướng dẫn.

2. Thời gian chấm thực tập tốt nghiệp: từ 06.03.2017 đến 18.03.2017. Giáo viên lên lịch chấm thực tập với từng nhóm hướng dẫn.

3. Thời gian điền vào link “d – cập nhật thông tin cty, người hướng dẫn”: 23:59pm ngày thứ bảy, 25.02.2017. Các trường hợp không điền được xem xét trừ điểm thực tập.

4. Quyển báo cáo thực tập có thể làm chung theo nhóm (với trường hợp thực tập chung tại 1 công ty), tối đa 3 sinh viên/nhóm. Riêng phần nội dung công việc thực tập tại công ty (hay nhật ký thực tập) thì phải trình bày riêng.

5. Phiếu chấm điểm thực tập và phiếu khảo sát doanh nghiệp được đính kèm vào quyển báo cáo thực tập tốt nghiệp.

6. Mộc tròn của công ty PHẢI được đóng ở 2 chỗ: Phiếu chấm điểm thực tập và quyển báo cáo đồ án tốt nghiệp, trang “Nhận xét của công ty thực tập”.

7. Với các trường hợp thực tập trễ (do tìm cty trễ hay đổi cty thực tập…): số lượng tuần thực tập phải bảo đảm >=5 và có thể kết thúc trễ so với quy định, nhưng tại thời điểm chấm, cần có mộc công ty trong quyển báo cáo.

Bộ Môn Tin Học