Trưởng Khoa Điện Tử – Tin Học
ThS. Nguyễn Vũ Dzũng
Email: dzungngv@gmail.com


Trưởng BM Tin Học
ThS. Nguyễn Bá Phúc
Email: nbphuc85@gmail.com


Phó Trưởng BM
CN. Phạm Thị Hồng
Email: lhong.dtth@gmail.com


Phó Trưởng BM
ThS. Vũ Yến Ni
Email: vuyenni@yahoo.com


Phó Trưởng BM
ThS. Dương Trọng Đính
Email: dinhseva@gmail.com


Phó Trưởng BM
ThS. Nguyễn Võ Công Khanh
Email: nvckhanh@gmail.com